Tālr.: 26 124 119        Mūsu Facebook piedāvājumi

MENU CLOSE

Privātuma politika

Personas datu apstrādes pārzinis un pārziņa kontaktinformācija:

SIA “ DE LUXE MAGIC Travel”, reģ.Nr. 40103509680, Juridiskā adrese: Loka iela 4, Babītes pagasts, Babītes novads, Rīga, LV-1005, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Privātuma politikas mērķis

Šīs SIA “De Luxe Magic Travel” privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Personas dati un to apstrādes nolūki:

 1. Pārziņa apstrādāto personas datu veidi:
  1. vārds un uzvārds;
  2. personas kods;
  3. kontaktinformācija (deklarētā adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs);
  4. pases dati;
  5. informācija par vecākiem (vīzu noformēšanas gadījumos).
 1. Tūrisma pakalpojumu sniegšana (personas datu apstrādes juridiskais pamats: līgumisko un likumisko saistību izpilde):
  1. klienta identificēšanai
  2. Līguma sagatavošanai un noslēgšanai
  3. Tūrisma pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai
  4. Vīzu noformēšanai
  5. Norēķinu administrēšanai
  6. Apdrošināšanas polišu noformēšanai
  7. Iesniegumu un pretenziju izskatīšanai
  8. Grāmatvedības dokumentu noformēšanai
  9. Līgumsaistību piespiedu izpildei
 2. Komerciālo paziņojumu nosūtīšanai (ar klienta rakstveida piekrišanu, personas datu apstrādes juridiskais pamats: datu subjekta piekrišana ).
 1. Informācijas sniegšanai valsts un pašvaldības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (personas datu apstrādes juridiskais pamats: uz pārzini attiecināmo normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde)
   

Personas datu saņēmēju kategorijas:

 1. ceļojumu operatori, aviokompānijas, viesnīcas, automašīnu nomas uzņēmumi, apdrošināšanas kompānijas, transferu pakalpojumu sniedzēju uzņēmumi, ekskursiju pakalpojumu sniedzēji (gidi) un citi saistīti tūrisma pakalpojumu sniedzēji;
  1. vēstniecības un konsulārie departamenti;
  2. persona, kas veic ceļojumu organizēšanu/rezervēšanu klienta vārdā, ja klienta vārdā rezervāciju veic cita persona (piemēram, ģimenes loceklis, draugs vai kolēģis);
  3. darba devējs, ja klients dodas komandējumā vai darba braucienā;
  4. trešās personas, ar kurām komercdarbības nodrošināšanai SIA “De Luxe Magic Travel” ir noslēgusi pakalpojumu sniegšanas līgumus, piemēram, grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, juridisko pakalpojumu sniedzēji, pasts, kredītiestādes, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēji, kurjera pakalpojumu sniedzēji un citi saistīti pakalpojumu sniedzēji;
  5. valsts un pašvaldību iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījunos, apjomā un kārtībā;
  6. tiesību aizsardzības iestādes pārziņa likumisko interešu aizsardzībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Personas datu nosūtīšana uz trešajām valstīm

1. SIA “De Luxe Magic Travel” nodod klienta personas datus uz trešajām valstīm, ja tas ir nepieciešams klientam pakalpojuma saņemšanai līguma ietvaros (tūrisma pakalpojumu sniegšanai) un ir saņemta klienta piekrišana.

2. SIA “De Luxe Magic Travel” informē, ka nododot klienta personas datus uz Eiropas Savienības valstīm, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, Izraēlas teritoriju, Andoru, Argentīnu, Džersiju, Fēru salām, Gērnsiju, Kanādu, Menas salu, Šveici un Amerikas Savienoto Valstu organizācijām, kas ir apliecinājušas Amerikas Savienoto Valstu Tirdzniecības ministrijai savu principialitāti un apņēmušās ievērot Eiropas Komisijas noteiktos principus, nodrošina tādu datu aizsardzības pakāpi, kas atbilst attiecīgajai Latvijā spēkā esošajai datu aizsardzības pakāpei. 

Klientu tiesības (piekļuve personas datiem):

Klientam, ievērojot spēkā esošos tiesību normatīvos aktus, ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, pārliecināties par to pareizību, pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz viņu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Klientam ir tiesības pieprasīt un saņemt no pārziņa datu kopiju, kā arī informāciju par to, kam un kur ir nosūtīti personas dati.

Klientam ir tiesības iesniegt pieprasījumu pārzinim par savu tiesību īstenošanu, līdz brīdim, kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārzinis vai klients var realizēt savas normatīvajos aktos noteiktās tiesiskās intereses:

 • ierodoties klātienē pārziņa juridiskajā adresē un uzrādot spēkā esošu personu apliecinošu dokumentu;
 • nosūtot pieprasījumu elektroniski uz pārziņa norādīto e-pasta adresi, parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu 

Klientam ir pienākums savlaicīgi sniegt informāciju par savu personas datu maiņu un pieprasīt to labošanu. Gadījumā, ja klients nav savlaicīgi informējis pārzini par personas datu maiņu, pārzinis nenes atbildību par klientam radītajiem zaudējumiem.

Pāezinis sniedz rakstveida atbildi Klientam pēc pieprasītāja izvēles vienā no zemāk norādītajiem atbildes saņemšanas veidiem:

 • pieprasītājam ierodoties klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • uz pieprasījumā norādīto pieprasītāja korespondences adresi ierakstītā pasta sūtījumā;
 • nosūtot atbildi elektroniski uz pieprasītāja norādīto e-pasta adresi, parakstot atbildes vēstuli ar drošu elektronisko parakstu.

SIA “De Luxe Magic Travel” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citu personas datu apstrādi regulējošo normatīvo aktu prasībām. Klienta pretenziju gadījumā pārzinis veic visas nepieciešamās darbības pamatotu pretenziju novēršanai. Klientam ir tiesības par pārziņa veikto personas datu apstrādi vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA “De Luxe Magic Travel” glabā un apstrādā klienta personas datus:

 • kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārzinis vai klients realizē savas likumā noteiktās tiesiskās intereses (piemēram, interešu aizstāvība tiesā, Patērētāju tiesību aizsardzības centrā u.tml.);
 • saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību” 10.pantu un citiem grāmatvedību regulējošiem normatīviem aktiem - 5 (piecus) gadus;
 • līgumi ar klientiem atbilstoši Komerclikumā noteiktajam noilguma termiņam – 10 (desmit) gadus;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Izbeidzoties iepriekš minētajiem apstākļiem, Klienta personas dati tiek dzēsti.

INFORMĒJAM

Personas datu saņemšana ir priekšnosacījums klientam pakalpojuma saņemšanai un līgumsaistību nodibināšanai, lai izpildītu Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumus Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" un attiecībā uz kompleksiem tūrisma pakalpojumiem Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumus Nr. 353 “Noteikumi par Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību" un citus normatīvos aktus.

Personas datu nesaņemšanas gadījumā SIA “De Luxe Magic Travel” nevar nodrošināt tūrisma pakalpojumu sniegšanu klientam.

Ceļojumi

Visi piedāvājumi Visi ceļojumi Pēdējais brīdis IZDEVĪGI Eksotiskie ceļojumi Garās nedēļas nogales Vasaras sezona 2018 Iepriekšpārdošanas akcija vasaras ceļojumiem 2019 Rudens brīvlaikā 

Piesakies!

... un mēs sazināsimies ar Tevi!